ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท สหธน รัตนไพจิตร  (อ่าน 11 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กรกฎาคม 07, 2017, 05:51:54 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 8528
    • ดูรายละเอียด

กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท สหธน รัตนไพจิตรดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_743322_th_6154033กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท สหธน รัตนไพจิตร
ผู้แต่ง : สหธน รัตนไพจิตร
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 506 หน้า
ขนาด : มาตราฐาน 18.5x26
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
รายละเอียดเบื้องต้น
 
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
  หนังสือเล่มนี้อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท ตั้งแต่มาตรา 1012-1273/4 โดยเริ่มจาก บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และการชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนบริษัท
  ในเนื้อหาของหนังสือ ผู้เขียนได้อธิบายหลักและมีตัวอย่างค่อยข้างมากเพื่อให้เข้าใจง่าย อีกทั้งมีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องจึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับเนติบัณฑิต นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้สอดแทรกคำวินิจฉัยข้อหารือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในประเด็นที่เป็นปัญหาไว้ จึงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางปฏิบัติอีกด้วย
 
สารบัญ
 
หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
บทที่ 1 รูปแบบองค์กรธุรกิจ
ก.ความนำ
ข.องค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย
บทที่ 2 การจดทะเบียนองค์กรธุรกิจ
ก.สถานที่สำหรับจดทะเบียน
ข.การนับระยะเวลา
ค.ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
ง.อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนในการพิจารณาคำขอจดทะเบียน
จ.หน้าที่โฆษณารายการในราชกิจจานุเบกษา
ฉ.ผลของการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจ
                           ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บทที่ 3 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ
ก.ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ
ข.ลัษณะพิเศษของห้างหุันส่วนสามัญ
บทที่ 4 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
ก.ห้างหุ้นส่วนสามัญเกิดขึ้นด้วยการแสดงเจตนา
ข.สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และไม่มีแบบ
บทที่ 5 การลงหุ้น
ก.การลงหุัน
ข.การตีราคาส่วนลงหุ้น
ค.สิ่งที่นำมาลงหุ้น
ง.ผลของการไม่ส่งมอบส่วนลงหุ้น
บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิมหรือประเภทแห่งกิจการ
ก.ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาเดิม
ข.ห้ามเปลี่ยนแปลงประเภทแห่งกิจการ
บทที่ 7 การจัดการงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ
ก.ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
ข.ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
บทที่ 8 หลักการสำคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญ
ก.คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสาระสำคัญ
ข.ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วน
ค.ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องรับผิดในหนี้เดิมของห้าง
ง.ห้ามค้าขายแข่งกับห้าง
จ.สิทธิขอให้งดใช้ชื่อเมื่อออกจากห้างหุ้นส่วน
ฉ.ความรับผิดของผู้แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน
ช.สิทธิเรียกเอาส่วนของตนแม้ในกิจการค้าขายซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตน
บทที่ 9 การเลิกและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
ก.การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
ข.การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
บทที่ 10 บททั่วไป
ก.ความเบื้ยงต้น
ข.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ค.หน้าที่ของนายทะเบียน
บทที่ 11 การลาออกของหุ้นส่วนผู้จัดการ
บทที่ 12 ผลของการจดทะเบียน
ก.ผลโดยทั่วไป
ข.ผลโดยเฉพาะ
บทที่ 13ความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน กับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ก.วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
ข.ข้อกำจัดอำนาจ
ค.การถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
ง.ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนออกจากห้างหุ้นส่วน
จ.สิทธิของเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนต่อผู้เป็นหุ้นส่วน
ฉ.ผลของการที่ถูกศาลสั่งไห้เป็นบุคคลล้มละลาย
ช.สิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน
ซ.ผู้เป็นหุ้นส่วนห้ามค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วน
ฌ.การชำระบัญชีของห้างหุันส่วน
บทที่ 14  การควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ก.วิธีการควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ข.ผลของการควบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 15 ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ก.ความเบื้องต้น
ข.ลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 16 การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
ก.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข.ผลก่อนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 17 การลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนจำกัด
ก.หลักเกณฑ์ในการลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ข.ผลทางกฎหมายของการลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
บทที่ 18 การนำบทบัญญัติว่าด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด
บทที่ 19 ผู้เป็นหุันส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิด
ก.คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเป็นสาระสำคัญ
ข.เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นที่มีสิทธิเป้นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ค.ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดไม่มีสิทธิค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
ง.ผู้เป้นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดต้องร่วมกันรับผิดในบรรดาหนี้สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างไม่จำกัดจำนวน
บทที่ 20 ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด
ก.ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไม่มีสิทธิจัดการงานของห้างหุ้นส่วน
ข.ห้ามเอาชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมาเรียกขานระคนเป็นชื่อห้าง
ค.ทุนเป็นหลักประกันการชำระหนี้
ง.คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไม่ใช่สาระสำคัญ
จ.เจ้าหน้าที่ของห้างไม่มีสิทธิฟ้องผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวก จำกัดความรับผิดจนกว่าห้างจะเลิกกัน
                                               ภาค 3 บริษัทจำกัด
หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด
บทที่ 21 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด
ก.ลักษณะสำคัญของบริษัทจำกัด
ข.วงจรชีวิตของบริษัทจำกัด
ค.การจัดตั้งบริษัทจำกัด
ง.การจดทะเบียนตั้งบริษัท
จ.สถานที่จดทะเบียน
ฉ.การจัดตั้งบริษัทกรณีรวบรัดขั้นตอน
ช.ผลของการจดทะเบียน
บทที่ 22 ทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ก.ลักษณะของหุ้น
ข.การออกหุ้นใบหุ้นและการเรียกเงินค่าหุ้น
ค.การโอนหุ้น
ง.การโอนหุ้นไปยังผู้อื่นโดยผลของกฏหมาย
จ.กรณีที่บริษัทได้รับเงินค่าเสียหายภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้โอนหุ้นไปแล้ว
ฉ.ความรับผิดของผู้ถือหุ้นในหุ้นที่โอนไปแล้ว
ช.บริษัทจะถือหุ้นของตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้
ซ.การแปลงหนี้เป็นทุน
ฌ.สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ญ.การธำรงไว้ซึ่งทุนของบริษัท
บทที่ 23 การจัดการงานของบริษัทจำกัด
ก.ความทั่วไป
ข.กรรมการบริษัท
ค.การปฎิบัติงานของกรรมการ
ง.การกระทำนอกขอบอำนาจ
จ.หน้าที่ของกรรมการ
ฉ.ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการ
ช.เงินปันผลและเงินทุนสำรอง
บทที่ 24 การควบคุมการจัดการงานของบริษัท
ก.ที่ประชุมใหญ่
ข.การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ของบริษัท
ค.การสอบบัญชีและบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน
ง.การตรวจการงานของบริษัท
บทที่ 25 การเพิ่มทุนและการลดทุน
ก.การเพิ่มทุน
ข.การลดทุน
บทที่ 26 การควบบริษัท
ก.รูปแบบของการควบรวมกิจการ
ข.การควบบริษัทจำกัดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ 27 การเลิกบริษัท
ก.ประเภทของการเลิกบริษัท
ข.ผลของการเลิกบริษัท
ค.การเลิกบริษัทโดยอาศัยเหตุเหลือวิสัยจะดำรงคงอยู่ต่อไปได้
บทที่ 28 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด
ก.ความทั่วไป
ข.หลักเกณฑ์และวิธีการแปรสภาพ
ค.ผลของการแปรสภาพ
หมวดที่ 6 การชำระบัญชี
บทที่ 29 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท
ก.ความทั่วไป
ข.ผู้ชำระบัญชี
ค.อำนาจของผุ้ชำระบัญชี
ง.หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี
จ.ความรับผิดของผู้ชำระบัญชี
ฉ.อายุความฟ้องร้อง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_743322_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)