ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมายมหาชน เล่ม 4 รัฐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  (อ่าน 22 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กันยายน 15, 2017, 10:12:36 AM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 10248
    • ดูรายละเอียด

กฎหมายมหาชน เล่ม 4 รัฐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_886724_th_3114638กฎหมายมหาชน เล่ม 4 รัฐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า: 262 หน้าขนาด : 18.5x26 ซม.รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย"รัฐ"ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิดรัฐในสังคมมนุษย์ทางปรัชญา การทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน ผลทางกฎหมายของการทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน เงื่อนไขทางกฎหมายที่ทำให้มีรัฐขึ้น รัฐกับกฎหมาย รูปของรัฐ  สารบัญ ความนำบทที่ 1 พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย รัฐ ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ 1. พัฒนาการของสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบัน1.1 สังคมมนุษย์ซึ่งอยู่กับการล่าสัตว์และเก็บเกี่ยว1.2 สังคมเลี้ยงสัตว์และสังคมเกษตรกับการปล้นสะดม1.3 สังคมศักดินา กำเนิดรัฐดินแดง 1.4 สังคมชายฝั่ง การขยายความมั่งคั่ง1.5 สังคมรัฐธรรมนูญ2. การอธิบายพัฒนาการของสังคมมนุษย์ โดยนักสังคมวิทยา และนักประวัติศาสตร์ 2.1 แมกซ์ เวเบอร์ 2.2 เอมีล เดอร์ไคม์ 2.3 เลอง ดูกีต์ 3. การอธิบายพัฒนาการของสังคมมนุษย์โดยปรัชญาทางประวัติศาสตร์ 3.1 เฮเกลกับวิภาษวิธี รัฐเป็นภาวะสมบูรณ์ของสังคมมนุษย์ 3.2 ออพเพินไฮเมอร์3.3 คาร์ล มาร์กซ์ กับวัตถุนิยมเชิงประวัติศาสตร์ รัฐคือการกดขี่ข่มเหง บทที่ 2 ความคิดต่อมนุษย์สังคม การอธิบายการกำเนิดรัฐ ในสังคมมนุษยืทางปรัชญา 1. ทฤษฎีวิเคราะห์รัฐทางการเมือง1.1 ทฤษฎีสมบูรณาญาสิทธิเกี่ยวกับรัฐ  1.2 ทฤษฎีรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรัฐ 1.3 ทฤษฎีจริยศาสตร์เกี่ยวกับรัฐ 1.4 ทฤษฎีชนชั้นเกี่ยวกับรัฐ  1.5 ทฤษฎีพหุนิยมเกี่ยวกับรัฐ 1.6 ทฤษฎีทางศาสนาเกี่ยวกับรัฐ 1.7 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปรัชญา ทั้ง 6 กระแส2. ทฤษฎีวิเคราะห์รัฐทางกฎหมาย 2.1 ปรัชญาที่เห็นว่ากำเนิดของรัฐเป็นข้อเท็จจริงนอกกฎหมาย 2.2 ปรัชญาที่เห็นว่ารัฐเกิดจาก สัญญา 2.3 ปรัชญาว่าด้วยรัฐในฐานะที่เป็นผลมาจากกฎหมาย 3.เราจะยึดปรัชญากลุ่มใดดี  บทที่ 3 การทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน รัฐ1. อำนาจการเมืองก่อนกำเนิดรัฐ 1.1 ปรากฎการณ์ทางอำนาจ 1.2 อำนาจการเมือง1.2.1 ความหมายของอำนาจการเมือง 1.2.2 การแสดงออกซึ่งอำนาจการเมืองในรูปแบบต่างๆ ในยุคต่างๆ ก่อนกำเนิดรัฐก. อำนาจนิรนามข.อำนาจการเมืองเป็นของตััวบุคคล2. การทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน รัฐ2.1 การแยกอำนาจการเมืองออกจากตัวคนไปให้รัฐ2.2 ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้มีการจัดสถาบันของอำนาจการเมืองที่ทำให้เกิดรัฐขึ้น 2.2.1 ปัจจัยทางกฎหมาย 2.2.2 ความต่อเนื่อง2.2.3 ในทางสังคมจิตวิทยามีความแยกความต้องการส่วนตัวของผู้ปกครองออกจากความต้องการของสังคม2.2.4 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคมจิตวิทยา 2.2.5 ปัจจัยทางความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม2.2.6 ความก้าวหน้าทางเทคนิค 2.3 รัฐกับผลทางการเมืองและสังคม 2.3.1 รัฐกับการแข่งขันเข้าสู่อำนาจ 2.3.2 รัฐกับการใช้อำนาจทางการเมือง การแยกระหว่างรัฐกับสังคม 3. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับรัฐในปัจจุบัน 3.1 ทัศนะของมนุษย์บางกลุ่มที่ไม่ยอมรับรัฐ อนาธิปไตย3.2 วิกฤตการณ์ของสถาบัน3.2.1 วิกฤตการณ์ของสถาบันในรัฐ3.2.2 วิกฤตการณ์ของตัวรัฐเอง 3.2.3 วิกฤตการณ์ของสถาบันอันเกิดจากปรากฎการณ์ข้ามรัฐ  บทที่ 4 ผลทางกฎหมายของการทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน 1. การกระทำอันเป็นการแยกอำนาจการเมืองออกจากตัวคนไปเป็นของสถาบัน เป็นกฎหมายในตัวเอง 1.1  รัฐเกิดจากการกระทำทางกฎหมายที่เป็นการแสดงเจตนา 1.1.1 การแสดงเจตนาแยกอำนาจการเมืองจากคนไปเป็นของรัฐ1.1.2 การวิเคราะห์การแสดงเจตนาทางกฎหมาย 1.2 การแสดงเจตนาที่แยกอำนาจออกจากตัวคนไปเป็นของรัฐ มุ่งต่อผลโดยตรงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสิทธิ หน้าที่ รัฐธรรมนูญ 1.2.1 การแสดงเจตนาทำให้รัฐเป็นสถาบัน มีอำนาจการเมืองมุ่งต่อผลทางกฎหมาย 1.2.2 การแสดงเจตนาที่มุ่งต่อผลในกฎหมายและเกิดผลในกฎหมายขึ้น เป็นการสร้างกฎเกณฑ์ ทั่วไป รัฐธรรมนูญ 2. ผลทางกฎหมายของการแยกอำนาจการเมืองออกจากตัวคนไปเป็นของสถาบัน 2.1 รัฐเป้นสถาบันที่เป็นนิติบุคคลโดยสภาพ 2.1.1 รัฐในฐานะสถาบัน 2.1.2 รัฐเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ 2.2 การแยกเรื่อง ภารกิจหรือภาระหน้าที่ ในฐานะองค์กรของรัฐ ออกจากเรื่องส่วนตัวของคนผู้ดำรงตำแหน่งและใช้อำนาจแทนองค์กร 2.2.1 ภาระหน้าที่ของรัฐ2.2.2 คนกับภาระหน้าที่ของรัฐ 2.2.3 การห้ามคนใช้อำนาจรัฐไปดพื่อประโยชน์ส่วนตน2.3 การผูกขาดการออกกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและการผูกขาดการใช้กำลังบังคับโดยรัฐ 2.3.1 การผูกขาดการออกกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย2.3.2 การผูกขาดการใช้กำลังบังคับโดยรัฐ  บทที่ 5 เงื่อนไขทางกฎหมายที่ทำให้มีรัฐขึ้น 1. ดินแดน 1.1 พรมแดน 1.2 บทบาทของดินแดน 1.2.1 ดินแดนเป็นศูนย์รวมของอำนาจการเมืองและชาติ 1.2.2 ดินแดนและอำนาจการเมืองสูงสุดที่มีอยู่เหนือดินแดน 1.3 ลักษณะทางกฎหมายของอำนาจที่รัฐมีเหนือดินแดน 2. ประชากร 2.1 ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่ก่อให้เกิดชาติ 2.2 ชาติ เป็นที่มาของรัฐชาติ 2.3 ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับชาติ 2.3.1 รัฐคือสถานะทางกฎหมายของชาติ 2.3.2 รัฐไม่ใช่ชาติ 3.อำนาจจัดระเบียบสังคม อำนาจการเมืองที่เป็นสถาบัน หรือรัฐกับอำนาจอธิปไตย 3.1 การยอมรับอำนาจการเมืองโดยสังคม ความชอบธรรม 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายกับอำนาจการเมืองที่เป็นรัฐ 3.3 อำนาจการเมืองกับอำนาจอธิปไตย 3.4 อำนาจอธิปไตยกับการใช้อำนาจอธิปไตย รัฏฐาธิปัตย์กับรัฐบาล3.5 การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยกับรูปของรัฐและรูปแบบของรับบาล และของศาล  บทที่ 6  รัฐกับกฎหมาย 1. ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย 1.1 รัฐกับกฎหมายไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง 1.1.1 เหนือรัฐและกฎหมายบ้านเมืองมีกฎหมายธรรมชาติ ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ 1.1.2 กฎหมายที่มาจากรัฐ รัฐจึงไม่ถูกผูกพันธ์โดยกฎหมาย ทฤษฎีปฏิฐานนิยม 1.1.3 กฎหมายและรัฐเป็นเครื่องมือกดขี่ทางชนชั้น ทฤษฎีมาร์กซิสม์ 1.2 รัฐกับกฎหมายเป็นสิ่งเดียวกัน 1.3 รัฐเป็นเพียงเครื่องมือทำให้แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายเป็นความจริง1.4 นิติรัฐ 2. รัฐธรรมนูญกับการกำหนดสถานภาพทางกฎหมายของอำนาจการเมือง2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ2.1.1 รูปแบบของรัฐธรรมนูญ ก. รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ข. รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร 2.1.2 โครงสร้างภายในรัฐธรรมนูญและเนื้อหาสาระ2.1.3 อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนิยม 2.2 รัฐธรรมนูญกับสถานภาพทางกฎหมายของอำนาจการเมือง 2.2.1 รัฐธรรมนูญในความหมายอย่างกว้างกับการเกิดรัฐ 2.2.2 รัฐธรรมนูญคือรากฐานของระบบกฎหมายทั้งระบบ 2.2.3 รัฐธรรมนูญกำหนดองค์กรทางการเมือง การเข้าสู่ตำแหน่ง และหน้าที่อำนาจขององค์กรเหล่านั้น 2.2.4 รัฐธรรมนูญกำหนดหลักการสำคัญที่องค์กรของรัฐต้องถือปฏิบัติ2.3 รัฐธรรมนูญกับความชอบธรรม  บทที่ 7 รูปของรัฐ 1.รัฐเดี่ยว หรือรัฐธรรมดา 1.1 ลักษณะของรัฐเดี่ยว 1.2 การปกครองรัฐเดี่ยว2.รัฐรวม หรือสมคมแห่งรัฐ2.1 ลักษณะของรัฐรวม 2.2 ประเภทของรัฐรวม 3.สหภาพของรัฐ 3.1 สหภาพของรัฐ แบบมีประมุขคนเดียวร่วมกัน 3.2สหภาพของรัฐ แบบรวมกันแต่ภายนอก ส่วนภายในแยกจากกัน 4.รัฐรวมแบบสหพันธ์ 4.1 สมาพันธรัฐ4.2 สหพันธรัฐหรือสหรัฐ 5.ความแตกต่างระหว่างสมาพันธรัฐกับสหพันธรัฐ บบณานุกรม ดัชนีค้นคำ 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_886724_th

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)